Využijte extra slevy na matrace BENAB s dárkovým poukazem BENAB5. Akce platí do 31.7.2024.

Potřebujete poradit? +420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz

Pravidla soutěže o anatomický polštář

Zajímavosti o spánku | 09.02.2019

Pořadatel a organizátor soutěže: PROFI matrace, s.r.o., Úvoz 422/47, 602 00 Brno, IČ: 01888749

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 5. 4. 2019 - 26. 4. 2019 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/ortopedickematracecz/

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Kolik rozdílů je na obrázku?“. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem. Organizátor soutěže náhodně vybere 1 výherce, kteří správně zodpověděl soutěžní otázku a zapsal ji do komentáře pod soutěžním statusem.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI:

1 výherce získa v této soutěži anatomický polštář v hodnotě 1000 kč

Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/ortopedickematracecz/ nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.

Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení Výherce. V případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Anatomický polštář bude zaslán výherci nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherců a následném obdržení poštovní adresy pro doručení výhry.

Výhra z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/ortopedickematracecz/ účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/ortopedickematracecz/. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

6. DALŠÍ PRAVIDLA

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/ortopedickematracecz/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Brně dne 5. 4. 2019

heurekashoproku
Obrovský výběr — Odborné poradenství — Výhodné ceny — Doprava zdarma