0 Kč / 0ks

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ortopedicke-matrace.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Dodavatel zboží (prodávající) je společnost:

PROFI matrace, s.r.o.
Úvoz 422/47   
602 00 Brno
IČ: 01888749
DIČ: CZ01888749
Společnost zapsána v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 97363

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 

Spotřebitelská smlouva

Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Zákazníkem internetového obchodu Ortopedicke-Matrace.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel

Je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího

Je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Doprava a balení

Cena dopravy u všech matrací je zcela zdarma. Matrace jsou zabaleny v komprimovaném balíku, se kterým se snadno manipuluje.

Ostatní zboží, není li udáno jinak, je samostatně zpoplatněné cenou 120,- Kč. Pro dopravu zboží používáme v současné době tyto firmy.

 •     DPD CZ s.r.o.
 •     TOPTRANS EU, a.s.
 •     123 Kurýr s.r.o.
 •     FOFR kurýr

Zkomprimované matrace (srolované) je nutné po doručení ihned vybalit. Jedná se o transportní balení. Dlouhodobým skladováním srolovaných matrací může dojít k jejich nevratnému poškození.

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží kupujícímu. V případě, že je dodání zboží uskutečňováno prostřednictvím dopravce, umožní prodávající kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Doba dodání

Všechno zboží se vyrábí na základě přijatých objednávek, v pořadí přijetí objednávek. Obvyklá doba dodání je do 3-10 prac. dní, u větších zakázek může dojít k navýšení až na 14 prac. dní. Vzhledem k současné situaci se může doba dodání lišit, očekávaná dodací lhůta je uvedena v detailu každého produktu.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Charakter nabízeného zboží (velikost, resp. objemnost matrací) často zákazníkovi do značné míry omezuje možnosti zaslání zboží zpět na naši adresu. Většina přepravců včetně České pošty nedoručuje nadměrné zásilky. Proto nás prosím předem kontaktujte (+420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz) a s celým postupem Vám rádi pomůžeme.

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Lhůta na odstoupení je do 15 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 • Kontaktujte nás nejlépe formou e-mailu s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)."
 • Zboží doručte zpět na adresu sídla firmy PROFI matrace, s.r.o., Úvoz 422/47, 60200 Brno. Pokud budete mít problém s objednáním přepravy, můžete nás kontaktovat a se zabezpečením přepravy Vám pomůžeme.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Atypické matrace (matrace na míru)

Atypické matrace jsou vyrobeny na zakázku. Matrace mohou být, zejména u větších rozměrů, slepeny z několika matracových jader. Toto nemá vliv na kvalitu ani na užitné a ortopedické vlastnosti, ani se nejedná o vadu, pro kterou by bylo možné zboží reklamovat. Na zboží jako takové, jakož i na slepení matracových jader se však vztahuje záruka daná zákonem.
Pozor: Pro atypické rozměry (matrace na míru), nebo samostatné (potahy na míru) spotřebiteli v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) OZ nenáleží právo na odstoupení od smlouvy a možnosti vrácení zboží do 15 dní bez udání důvodu.

Charakter nabízeného zboží (velikost, resp. objemnost matrací) často zákazníkovi do značné míry omezuje možnosti zaslání zboží zpět na naši adresu. Většina přepravců včetně České pošty nedoručuje nadměrné zásilky. Proto nás prosím předem kontaktujte (+420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz) a s celým postupem Vám rádi pomůžeme.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

 • zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,
 • nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.

V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, tímto nezačíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Reklamace a záruka na zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Reklamace z důvodu proležení matrace:

Pro uznání reklamace musí být trvalá deformace (skutečně trvalá, dočasná deformace je přirozená vlastnost matrace, která kopíruje křivky těla) matrace minimálně 13% výšky jádra a vyměknutí jádra minimálmě 35% původní tuhosti.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním.
 • nedolepené jednotlivé vrstvy matrace - matrace se lepí jen kvůli manipulaci s potahem a toto nemá vliv na funkčnost a kvalitu výrobku

Postup při reklamaci zboží:

 • informaci o reklamaci nám zašlete e-mailem na: obchod@ortopedickematrace.cz
 • nebo telefonicky: +420 534 534 397
 • nebo písemně na adresu: PROFI matrace, s.r.o., Úvoz 422/47, 60200 Brno
 • Po předchozí komunikaci zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího (pokud máte problém s odesláním nadrozměrné zásilky, kontaktujte nás a se zabezpečením přepravy Vám pomůžeme)
 • do zásilky popište prosím závadu,
 • do zásilky přiložte kopii faktury (doklad o zakoupení zboží),
 • V případě, že zjištěná vada bude opravitelná, bude provedena její oprava.

Charakter nabízeného zboží (velikost, resp. objemnost matrací) často zákazníkovi do značné míry omezuje možnosti zaslání zboží zpět na naši adresu. Většina přepravců včetně České pošty nedoručuje nadměrné zásilky. Proto nás prosím předem kontaktujte (+420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz) a s celým postupem Vám rádi pomůžeme.

Termín pro vyřízení reklamace

Ode dne uplatnění reklamace maximálně 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Zákonný podklad pro reklamace je zejména § 19 odst. 3 , § 24 odst. 7 t) zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, § 605 – 608 OZ a nález ÚS 2983/08. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Barvy použitých materiálů se mohou lišit od barev na obrázku. Toto nemá vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku.

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Případné spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je možno řešit v rámci mimosoudního řízení vedeného před Českou obchodní inspekcí, https://adr.coi.cz/cs, či prostřednictvím ODR platformy na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

* Výrobce matrací si vyhrazuje právo na změnu barvy pěn u matrací, a zároveň zaručuje stejnou kvalitu a vlastnosti použitých pěn.